Legea 145 din 2014 -Atestate producator agricol

 
INFORMAȚII REFERITOARE LA ELIBERAREA ATESTATULUI DE PRODUCĂTOR ȘI A CARNETULUI DE COMERCIALIZARE POTRIVIT LEGII NR. 145/2014
 
Persoane imputernicite de primar cf. art. 3 alin. (4) din Legea nr. 145/2014, pentru verificarea datelor din registrul agricol și în teren, pentru eliberarea atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, sunt următorii:
a) Amuzan Felicia având funcția de viceprimar;
b) Ozorchevici Georgeta în funcția de inspector registrul agricol;
 
 
Structuri asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite potrivit legii şi organizate la nivel local şi judeţean, înregistrate la primărie cf. art. 4 din Legea 145/2014:
Nr. crt Denumire Adresa/Sediul Reprezentant desemnat Obs.
1 Sindicatul Fermierilor din Judetul Dambovita -PROPACT-
 Mun. Targoviste, Bld. Mircea Cel Batran, Bl. A1, parter  Ardeleanu Sandu-Cristian (comuna Bucsani, sat Habeni)
 
2   Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania - Filiala Dambovita   Mun. Targoviste, B-dul Independentei nr. 3, Bl. 6PP, sc. A   Popa Florin  Tel. 0245634329
3  Asociatia Profesionala Matei-Voievod Targoviste  Mun. Targoviste, Calea Ploiesti nr. 87   Costache Marian Ilarie, e-mail: apmvt@yahoo.com

 

 
Potrivit Legi nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, atestatul de producător se eliberează, la cerere, persoanelor fizice care optează pentru desfăşurarea unei activităţi economice în sectorul agricol, după verificarea cu privire la existenţa suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător.


Verificările se fac în condiţiile legii, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât şi în teren, la fermele/gospodăriile agricole deţinute de solicitanţi, de către reprezentanţi împuterniciţi, prin dispoziţie a primarului comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, după caz, şi de către reprezentaţi ai oricărora dintre entităţile prevăzute la art. 4. din Legea 145/2014.

 
Atestatul de producător se eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite potrivit legii şi organizate la nivel local şi judeţean, care se înregistrează la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi care nominalizează cel puţin un reprezentant în acest scop.
Pentru autorităţile administraţiei publice locale la care nu s-a înregistrat nicio structură asociativă prevăzută la alin. (1), prevederile art. 3 alin. (4) şi (5) se duc la îndeplinire de către o entitate teritorială din subordine sau în coordonare, stabilită în condiţiile legii, în acest scop, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau de către consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se eliberează la cererea solicitantului de către primarul pe a cărui rază de competenţă se află terenul/ferma/gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, după verificarea existenţei atestatului de producător şi după verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supuse comercializării.

 
 
EXTRAS LEGEA 145/2014:
Art. 3. - (1) Atestatul de producător cuprinde informaţii şi date privind:
a) numele şi prenumele producătorului agricol;
b) denumirea produselor şi suprafaţa de teren exploatată, respectiv efectivele de animale, care sunt înregistrate în registrul agricol organizat de autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază se află terenul/ferma/gospodăria.
(2) Valabilitatea atestatului de producător este de un an calendaristic de la data emiterii şi se vizează semestrial, prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii primarului comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, după caz.
(3) Atestatul de producător se eliberează, la cerere, persoanelor fizice care optează pentru desfăşurarea unei activităţi economice în sectorul agricol, după verificarea cu privire la existenţa suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător.
(4) Verificările prevăzute la alin. (3) se fac în condiţiile legii, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât şi în teren, la fermele/gospodăriile agricole deţinute de solicitanţi, de către reprezentanţi împuterniciţi, prin dispoziţie a primarului comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, după caz, şi de către reprezentaţi ai oricărora dintre entităţile prevăzute la art. 4.
(5) În cazul verificărilor efectuate de entităţile prevăzute la art. 4 alin. (1), rezultatul acestora se consemnează în cadrul unui aviz consultativ, care se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al acestora, prin care se propune primarului emiterea atestatului de producător sau respingerea solicitării.
 
Art. 4. - (1) Atestatul de producător se eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite potrivit legii şi organizate la nivel local şi judeţean, care se înregistrează la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi care nominalizează cel puţin un reprezentant în acest scop.
(2) Pentru autorităţile administraţiei publice locale la care nu s-a înregistrat nicio structură asociativă prevăzută la alin. (1), prevederile art. 3 alin. (4) şi (5) se duc la îndeplinire de către o entitate teritorială din subordine sau în coordonare, stabilită în condiţiile legii, în acest scop, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau de către consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.
(3) În vederea înregistrării, structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură depun la primăriile la care solicită înregistrarea următoarele documente:
a) certificatul de identificare fiscală;
b) hotărârea judecătorească definitivă de constituire;
c) statutul, care să prevadă exercitarea de atribuţii privind furnizarea de servicii de consultanţă, informarea şi certificarea calităţii de producător a fermierilor;
d) situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar anterior înregistrării prevăzute la alin. (1), depuse/transmise la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţia structurilor asociative constituite în cursul anului în care se solicită înregistrarea la primărie;
e) documentul care atestă afilierea la o organizaţie/federaţie/confederaţie reprezentativă la nivel naţional, după caz.
 
Legislatie:
2 Ordin nr. 1846/2408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
3. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;