Hotarari 2016

  Hotarari an 2016  
72/21.12.2016  aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament aferent (documentație cod Z082/2016), întocmite de SC MIRUNA GISCONCEPT SRL TÂRGOVIȘTE, Urb. Miruna Chirițescu, având ca obiect introducere teren în intravilan cu destinația de "Construire Locuință P+M și clădire pentru Prestări Servicii", beneficiar Danciu Maria-Isabela  
71/21.12.2016  rezilierea unui contract de închiriere prin acordul părților  
70/21.12.2016  aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017  
69/21.12.2016  aprobarea impozitelor și taxelor locale în comuna Bucșani, județul Dâmbovița, pentru anul 2017  
68/21.12.2016  proiectul rețelei școlare în comuna Bucșani, județul Dâmbovița, pentru anul școlar 2017-2018  
67/21.12.2016  rectificarea bugetului local al comunei Bucșani, județul Dâmbovița în trimestrul IV al anului 2016  
66/21.12.2016 validarea dispoziției nr. 625/07.12.2016 emisă de primarul comunei Bucșani, privind modificarea bugetului local al comunei Bucșani, județul Dâmbovița în trimestrul IV al anului 2016  
65/11.11.2016 rectificarea bugetului local și virări de credite bugetare în trimestrul IV al anului 2016  
64/31.10.2016 luarea unor măsuri pentru acordarea ajutoarelor de urgență, în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare  
63/31.10.2016 aprobarea costului mediu lunar de asigurare a serviciilor medico-sociale pentru beneficiarii Centrului de Asistență Medico-Socială Bucșani, județul Dâmbovița  
62/31.10.2016 modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Centrului de Asistență Medico-Socială Bucșani, județul Dâmbovița  
61/31.10.2016 rectificarea bugetului local și virări de credite bugetare în trimestrul IV al anului 2016  
60/31.10.2016 aprobarea execuției bugetare la sfârșitul trimestrul III al anului 2016  
59/29.09.2016 intrarea UAT Bucșani în acționariatul Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.  
58/29.09.2016 aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament aferent (proiect nr. 2/ianuarie 2016), întocmite de SC ARCHITECTURE SRL TÂRGOVIȘTE, Arh. Răzvan Nițescu, având ca obiect "Introducere în intravilan pentru construire sediu firmă, comuna Bucșani, județul Dâmbovița", beneficiar SC BUCȘANI PROD SRL  
57/19.09.2016 desemnarea unui număr de doi membrii pentru a face parte din comisia de concurs, pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în cadrul Școlii Gimnaziale "Dora Dalles" Bucșani  
56/19.09.2016 desemnarea membrilor Consiliului local Bucșani, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale "Dora Dalles" Bucșani  
55/19.09.2016 actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul: "Execuția a 8 podețe și canalizare pârâu Căcioasa (Vale Locală) în zona aferentă secțiunilor amonte/aval, comuna Bucșani, județul Dâmbovița -extindere canalizare pârâu (Vale locală) Căcioasa  
54/19.09.2016  actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării de la bugetul local, pentru obiectivul "Reabilitare, extindere și dotare Dispensar Medical în comuna Bucșani, sat Bucșani, județul Dâmbovița"  
53/19.09.2016 aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractelor de achiziție publică pentru obiectivul "Reabilitare, extindere și dotare Dispensar Medical în comuna Bucșani, sat Bucșani, județul Dâmbovița"  
52/19.09.2016 rectificarea bugetului local al comunei Bucșani, județul Dâmbovița, în trimestrul III al anului 2016  
51/03.08.2016 desemnarea reprezentantului U.A.T. Bucșani in Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA DÂMBOVIȚA"  
50/03.08.2016 desemnarea reprezentantului U.A.T. Bucșani in Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa"  
49/03.08.2016 luarea unor măsuri de organizare a zilei comunei Bucșani din data de 15 august 2016  
48/03.08.2016 modificarea inventarului domeniului public al comunei Bucșani, județul Dâmbovița  
47/28.07.2016 revocarea Hotărârii Consiliului local Bucșani nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare în baza contului de execuție bugetară  
46/28.07.2016 închirierea prin licitație publică a unor spații din clădirea fostă "Centru de Sănătate", proprietate publică a comunei Bucșani  
45/28.07.2016 rezilierea unui contract de închiriere, prin acordul părților  
44/28.07.2016 stadiul completării registrelor agricole și stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere, pentru perioada 2015-2019  
43/28.07.2016 aprobarea unor virări de credite bugetare în trimestrul III al anului 2016  
42/28.07.2016 aprobarea execuției bugetare la sfârșitul trimestrului II al anului 2016  
41/19.07.2016 luarea unor măsuri de asigurare a spațiilor necesare cabinetelor medicale, pe perioada lucrărilor de reabilitare și extindere a clădirii "Dispensarul Medical Bucșani"  
40/04.07.2016 aprobarea numărului și componența comisiilor pe domenii de specialitate, ale Consiliului local Bucșani, județul Dâmbovița  
39/04.07.2016 alegerea viceprimarului comunei Bucșani, județul Dâmbovița  
4/38/04.07.2016 alegerea președintelui de ședință  
3/37/04.07.2016 declararea constituirii Consiliului local al comunei Bucșani, județul Dâmbovița  
2/36/04.07.2016  validarea mandatelor de consilieri locali aleși la data de 05 iunie 2016 în comuna Bucșani, județul Dâmbovița  
1/35/04.07.2016 alegerea Comisiei de validare a mandatelor Consiliului local al comunei Bucșani, județul Dâmbovița  
34/12.05.2016 aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici si a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția "Modernizare drumuri de interes local an II, comuna Bucșani, județul Dâmbovița"  
33/04.05.2016 implementarea proiectului
„Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Bucsani, judetul Dâmbovita"
 
32/04.05.2016 aprobarea documentaţiei tehnico-economice (Documentatie de avizare a lucrărilor de interventie) pentru proiectul: „Modernizare drumuri de exploatare agricola in comuna Bucsani, judetul Dambovita"  
31/28.04.2016 aprobarea execuției bugetare la trimestrul I al anului 2016  
30/29.04.2016 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Modernizare drumuri de interes local în satele Bucșani, Hăbeni și Rățoaia, comuna Bucșani, județul Dâmbovița"  
29/28.04.2016 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Modernizare rețea iluminat public, comuna Bucșani, județul Dâmbovița"  
28/28.04.2016 rectificarea bugetului local al comunei Bucșani, județul Dâmbovița, în trimestrul II al anului 2016  
27/15.04.2016 modificarea inventarului domeniului public al comunei Bucșani, județul Dâmbovița  
26/15.04.2016 aprobarea cofinantarii pentru investitia "Reabilitare , dotare si extindere Dispensar Medical , sat Bucsani,comuna Bucşani, judeţul Dâmboviţa" , rezultata in urma recalcularii noii valori a investitiei compusa din valoarea serviciilor/ lucrarilor executate , decontate sau nedecontate pana la 31.12.2015 si valoarea rest de executat, in urma recalcularii acesteia, potrivit art. 291 din Legea 227/2015 privind modificarea nivelului cotei TVA de la 24% la cota de 20 %  
25/31.03.2016 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Extindere canalizare pârâu (vale locală) Căcioasa, an II, comuna Bucșani, județul Dâmbovița"  
24/31.03.2016 aprobarea noii valori a investitiei "Reabilitare, extindere şi dotare Dispensar medical in comuna Bucşani, sat Bucşani, judeţul Dâmboviţa", compusa din valoarea serviciilor/ lucrarilor executate , decontate sau nedecontate pana la 31.12.2015 si valoarea rest de executat, in urma recalcularii acesteia, potrivit art. 291 din Legea 227/2015 privind modificarea nivelului cotei TVA de la 24% la cota de 20 %  
23/31.03.2016 rectificarea bugetului local al comunei Bucșani, pe anul 2016 prin suplimentare în trim. I, retrimestrializare si virari de credite in cadrul aceluiaş capitol bugetar  
22/31.03.2016 luarea unor măsuri de închiriere a unor suprafețe de pășune din izlazul comunal  
21/31.03.2016 actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în situații de urgență, în comuna Bucșani, județul Dâmbovița  
20/31.03.2016 modificarea inventarului domeniului public al comunei Bucșani, județul Dâmbovița  
19/31.03.2016 atribuirea unui drept de uz și servitute în baza Legii nr. 123/2012, a unei suprafețe de teren de 0,48 mp către Filiala de Distribuție a Energiei Electrice "Electrica Distribuție Muntenia Nord SA"  
18/25.02.2016 aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament aferent (proiect nr. 20/august 2015), întocmite de SC ARCHITECTURE SRL TÂRGOVIȘTE, Arh. Răzvan Nițescu, având ca obiect "Schimbare funcțiune din instituții publice și servicii, în locuințe P, P+1, comuna Bucșani, județul Dâmbovița, beneficiar Mușat Ovidiu-Daniel  
17/25.02.2016 modificarea inventarului domeniului public al comunei Bucșani, județul Dâmbovița  
16/25.02.2016 aprobarea organigramei și a Regulamentului de Organizare și funcționare a Centrului de Asistență Medico-Socială Bucșani, județul Dâmbovița, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 867/2015  
15/02.02.2016 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 4/28.01.2016 privind acordarea unor facilități fiscale pentru obligații de plată datorate bugetului local al comunei Bucșani, județul Dâmbovița, în baza Ordonanței de Urgență nr. 44/2015  
14/02.02.2016 aprobarea planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru persoanele beneficiare de ajutor social  
13/02.02.2016 aprobarea bugetului local al comunei Bucșani, județul Dâmbovița pe anul 2016 și estimări pentru perioada 2017-2019  
12/02.02.2016 utilizarea excedentului bugetar existent la data de 31.12.2015  
 11/28.01.2016  aprobarea cofinantarii pentru investitia "Executia a 8 podete si canalizare parau cacioasa (vale locala) in zona aferenta sectiunilor amonte/aval , comuna Bucsani , judeţul Dâmboviţa - extindere canalizare parau ( vale locala ) Cacioasa" , rezultata in urma recalcularii noii valori a investitiei compusa din valoarea serviciilor/ lucrarilor executate , decontate sau nedecontate pana la 31.12.2015 si valoarea rest de executat, in urma recalcularii acesteia, potrivit art. 291 din Legea 227/2015 privind modificarea nivelului cotei TVA de la 24% la cota de 20 %  
 10/28.01.2016 aprobarea noii valori a investitiei "Executia a 8 podete si canalizare parau Cacioasa (vale locala) in zona aferenta sectiunilor amonte/aval , comuna Bucsani , judeţul Dâmboviţa - extindere canalizare parau ( vale locala ) Cacioasa" , compusa din valoarea serviciilor/ lucrarilor executate , decontate sau nedecontate pana la 31.12.2015 si valoarea rest de executat, in urma recalcularii acesteia, potrivit art. 291 din Legea 227/2015 privind modificarea nivelului cotei TVA de la 24% la cota de 20 %
 
 9/28.01.2016. aprobarea noii valori a investitiei "Modernizare drumuri de interes local , an II comuna Bucşani, judeţul Dâmboviţa", compusa din valoarea serviciilor/ lucrarilor executate , decontate sau nedecontate pana la 31.12.2015 si valoarea rest de executat, in urma recalcularii acesteia, potrivit art. 291 din Legea 227/2015 privind modificarea nivelului cotei TVA de la 24% la cota de 20 %
 
 8/28.01.2016 aprobarea cofinanțării pentru realizarea obiectivului "Modernizare drumuri de interes local pe o lungime de 3Km, an III, comuna Bucșani, județul Dâmbovița" -documentație revizuită în urma modificării TVA-ului și reproiectării străzii Principale (Stația de apă DC 918)
 
 7/28.01.2016 modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului "Modernizare drumuri de interes local pe o lungime de 3Km, an III, comuna Bucșani, județul Dâmbovița" -documentație revizuită în anul 2015
 
 6/28.01.2016 aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare în baza contului de execuție bugetară
 
 5/28.01.2016  stabilirarea normativului de consum a carburantului pentru autoturismul proprietatea comunei Bucșani, județul Dâmbovița  
 4/28.01.2016 acordarea unor facilități fiscale pentru obligații de plată datorate bugetului local al comunei Bucșani, județul Dâmbovița, în baza Ordonanței de Urgență nr. 44/2015
 
3/28.01.2016 propunerea acordării calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pe anul 2015 pentru secretarul comunei Bucşani, județul Dâmbovița  
2/15.01.2016 aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2015  
1/15.01.2016. aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare