Certificatele de stare civila

Eliberarea certificatelor de stare civilă
 
 
Certificatele de stare civilă se eliberează, la cerere, persoanei îndreptăţite, personal, prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6), pe baza înregistrărilor şi a menţiunilor înscrise în registrele de stare civilă, inclusiv din registrele întocmite de parohii, din cele deţinute de primării şi de Arhivele Naţionale.
)Minorilor cu vârsta de peste 14 ani, care nu au avut niciodată act de identitate, li se eliberează certificatul de naştere la cererea părinţilor sau a reprezentantului legal.
În cazul persoanelor majore neînregistrate la starea civilă, certificatul de naştere se eliberează în baza actului întocmit ca urmare a punerii în aplicare a hotărârii judecătoreşti, definitive şi irevocabile, prin care s-a dispus înregistrarea tardivă a naşterii, la solicitarea structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. care a efectuat verificările în dosarul privind înregistrarea tardivă a naşterii.
Cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în ţară li se eliberează certificate pe baza paşaportului; dacă paşaportul este expirat, structura de stare civilă efectuează verificări la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P, prin care se stabilesc datele cu care acesta este înscris în R.N.E.P; eliberarea certificatului de stare civilă se face în baza acestor verificări şi a paşaportului expirat sau a titlului de călătorie, după caz.
Dacă certificatul de stare civilă se solicită prin S.P.C.L.E.P. ori, după caz, prin primăria locului de domiciliu, obligaţia verificării identităţii persoanei revine personalului cu atribuţii pe linie de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau al primăriei unităţii administrativ-teritoriale care primeşte cererea.
 
Cererile privind eliberarea certificatelor de stare civilă cetăţenilor străini ale căror acte sau fapte de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în România, precum şi ale cetăţenilor români cu domiciliul ori cu reşedinţa în străinătate se soluţionează de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de primăria unităţii administrativ-teritoriale care păstrează registrele respective şi, după caz, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare, de către D.E.P.A.B.D.
La primirea solicitării de la D.E.P.A.B.D., ofiţerul de stare civilă identifică actul, completează certificatul de stare civilă, manual sau în sistem informatic, şi îl expediază, de îndată, împreună cu un extras pentru uz oficial de pe actul respectiv, cu toate menţiunile existente pe marginea acestuia.
 
Persoanele care au domiciliul în alte localităţi decât cele în care sunt păstrate registrele de stare civilă şi nu se pot deplasa personal pentru a obţine certificatele de stare civilă pot depune cererea la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia îşi au domiciliul ori reşedinţa, indicând unitatea administrativ-teritorială unde se găseşte actul respectiv şi datele de stare civilă, pentru identificarea acestuia.
Ofiţerul de stare civilă care primeşte cererea solicită, în termen de 3 zile, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei care are în păstrare registrul de stare civilă să i se expedieze certificatul de stare civilă; acesta va fi trimis, în plic recomandat, cu confirmare de primire, în termen de 3 zile de la primirea cererii, trecând în act, la rubrica "Certificate eliberate", seria şi numărul certificatului de stare civilă trimis.
Ofiţerul de stare civilă care primeşte certificatul de stare civilă completat invită solicitantul, în termen de 48 de ore, pentru a-l ridica, sub luare de semnătură.
Dacă, în urma invitaţiilor făcute, solicitantul nu se prezintă, iar de la data primirii certificatului de stare civilă au trecut 3 luni, ofiţerul de stare civilă restituie certificatul de stare civilă S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei emitente, în vederea anulării şi a efectuării menţiunii despre aceasta pe marginea actului, la rubrica "Certificate eliberate".
 
În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptăţite i se eliberează, la cerere, un nou certificat, cu perceperea taxei legale de timbru; cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunţit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 59.
 
Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea certificatului de stare civilă, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate; actul de identitate trebuie să fie în termen de valabilitate.